Jak vybrat a sestavit domácí vodárnu ?

Názvem DOMÁCÍ VODÁRNA se označuje soubor zařízení sloužící k automatickému zajištění dodávky vody s požadovaným tlakem, nejčastěji pitné vody v domácnostech, kde není k dispozici vodovodní síť. Jako zdroj vody může sloužit studna, vrt nebo zásobní nádrž. Můžete si ji koupit již sestavenou od výrobce (nabídka DOMÁCÍ VODÁRNY) nebo si ji sestavit z jednotlivých komponent.

Podle zákona č. 274/2001 Sb. není možno provést propojení studniční vody a vodovodu, i když na něm budou kohouty, zpětně klapky, ...

Nejdůležitější části vodárny jsou:
- Čerpadlo
- Zpětná klapka
- Regulátor tlaku vody ovládající elektromotor čerpadla (tl. spínač, ovládací jednotka, řídící jednotka s frekvenčním měničem)

Pro všechny, kteří chtějí pomoci při výběru domácí vodárny, jsme připravili následující VIDEA a stránky, které si můžete prohlédnout kliknutím na některý z odkazů:
- INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA.
- PRŮVODCE VÝBĚREM ČERPADLA (domácí vodárny).
- ELEKTRONICKÉ KNIHY (e-Booky). V případě použití domácí vodárny na zásobování vodou při zalévání (ruční, postřikovače) najdete podrobné informace v našem eBooku, který si můžete zdarma stáhnout v horním pravém rohu stránky.
- NÁVODY, RADY, POSTUPY (spodní část levého sloupce), zejména stránka JAK VYBRAT ČERPADLO.
- DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR, které najdete v každé horní části stránky naší nabídky. U hlavní kategorie nabídek jsou uvedena obecná doporučení, u podkategorií (názvy výrobců) rozdíly mezi jednotlivými typy.
Můžete si pustit také následující instruktážní video:

Než začnete vybírat ...
Je třeba si uvědomit, že se stoupající cenou stoupá i úroveň technického řešení a materiálového provedení čerpadla, což má vliv i na provozní spolehlivost. Levná čerpadla jsou učena pro občasné použití. Proto by jste při výběru měli zohlednit, zda kupujete čerpadlo na chatu, kde jste několik týdnů v roce, nebo do rodinného domu, který je trvale užíván více obyvateli.
Pokud vodu z domácí vodárny používáte jako pitnou, je třeba
 upozornit na jednu skutečnost, o které se moc nemluví. U velmi levných čerpadel se většinou uvádí, že jsou vhodná pro čerpání užitkové vody. Někdy výrobce dokonce sám v návodu upozorňuje, že nejsou vhodná na čerpání pitné vody. Protože jsou ale levná, některým zákazníkům je to jedno ...
V čem je problém?
Z důvodu dosažení nízké ceny výrobce použil v čerpadle materiály, u kterých může docházet k uvolňování některých škodlivých sloučenin do čerpané vody. Pokud se tato voda pije, dostanou se i do Vašeho organismu - a zdraví máme jen jedno.
U kvalitních čerpadel někteří výrobci mají certifikát vhodnosti pro použití na pitnou vodu, někteří, přestože vodárna přísné parametry splňuje, ho z důvodu vysokých nákladů nemají. Každý proto musí sám zvážit, zda se mu na domácí vodárně vyplatí šetřit ...

Stručná charakteristika jednotlivých částí domácí vodárny

Čerpadlo - slouží k dopravě vody např. ze studny do místa spotřeby a k dosažení požadovaného tlaku. Na čerpání vody je možno použít povrchové odstředivé čerpadlo, povrchové samonasávací odstředivé čerpadlo nebo ponorné (odstředivé, vřetenové, ..) čerpadlo. Postup na výběr druhu a typu čerpadla je uveden na stránce JAK VYBRAT ČERPADLO. Další užitečné informace pro výběr jsou uvedeny v DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR u naší nabídky jednotlivých druhů čerpadel.
Pro kopané studny jsou vhodná čerpadla s plovákovým spínačem (nemusíte instalovat zařízení chránící proti chodu na sucho) a čerpadla, která jsou chlazena čerpanou kapalinou.
Výpočet dopravní výšky a přepočet různých jednotek průtoku si můžete provést na stránce VÝPOČET DOPRAVNÍ VÝŠKY. V případě nejistoty (sací výška kolem 7,5 m a větší) volte ponorné čerpadlo.
Pro rozsah hodnot max. průtoku 2 až 4 m3/hod. doporučených pro rodinný dům je optimální dimenze propojení vrtu/studny s domem DN 30 (5/4" = 1 1/4"), nebo větší. Obecně se doporučuje použít dimenzi odpovídající minimálně dimenzi připojení sání u samonasávacího čerpadla a výtlaku u ponorného čerpadla.
Stanovení požadovaného průtoku pro větší objekty (bytové domy, penziony) je možno provést po kliknutí na tento ODKAZ.
Některé  domácnosti jsou připojeny k vodovodní síti, ve které je malý tlak a je třeba ho zvýšit. Podrobný popis možnosti zvýšení tlaku najdete na stránce JAK ZVÝŠIT TLAK V ROZVODU VODY.
Samotné čerpadlo nikdy nezajistí automatickou dodávku vody o požadovaném tlaku.
Studna/vrt musí mít dostatečnou vydatnost, podrobné informace jsou uvedeny na konci této stránky.

Ovládání chodu čerpadla - zařízení sloužící k automatickému zajištění tlaku v rozvodu (zapne čerpadlo při poklesu tlaku v rozvodu vody). Nejčastěji se používají tři druhy regulace, jejich podrobný popis je uveden níže, jejich nabídku najdete na naší nabídce DOMÁCÍ VODÁRNY/OVLÁDÁNÍ ČERPADEL DOMÁCÍCH VODÁREN.
Ovládání pomocí tlakového spínače sepne čerpadlo při poklesu tlaku na nastavenou min. hodnotu a vypne ho při dosažení nastavené max. hodnoty (tlak v systému kolísá od zapínacího po vypínací, což se projevuje změnou průtoku a tlaku v odběrném místě). Při odběru vody tlačí vodu stlačený vzduch v tlakové nádobě, tlak v rozvodu postupně klesá v závislosti na objemu odebrané vody. Pokud je kapacita tlakové nádoby vyčerpána, poklesne tlak až na hodnotu zapínacího tlaku a tlakový spínač zapne čerpadlo (a celý cyklus se opakuje). Z principu činnosti je patrné, že velikost tlakové nádoby nemá vliv na výkon (tlak, průtok) domácí vodárny, ale pouze na četnost zapnutí čerpadla.
V případě nedostatku vody nechrání tlakový spínač čerpadlo proti poškození při chodu na sucho (ochrana se musí provést jiným způsobem, např. pomocí plovákového spínače, sond, ...více najdete na stránce JAK VYBRAT ČERPADLO).
Použité čerpadlo musí vždy dosáhnout v místě instalace tlakového spínače větší hodnotu max. tlaku vody, než je nastavená hodnota vypínacího tlaku. Jinak by nedošlo k vypnutí čerpadla.
Rozdíl mezi hodnotou vypínacího a zapínacího tlaku bývá většinou 1,5 baru. Hodnota zapínacího tlaku musí umožňovat dosažení potřebného tlaku vody ve všech odběrných místech (pokud je dopravní výška mezi tl. spínačem a odběrným místem cca 7 m, je v případě dostatečného výkonu čerpadla při zapínacím tlaku vodárny 2 bary v odběrném místě min. hodnota tlaku vody 1,3 baru (20 - 7), stejné ponížení bude i pro max. tlak (při vypínacím tlaku vodárny 3,5 baru bude jeho hodnota v odběrném místě 2,8 baru).
Nabídku tlakových spínačů najdete v DOMÁCÍ VODÁRNY/OVLÁDÁNÍ ČERPADEL DOMÁCÍCH VODÁREN/TLAKOVÉ SPÍNAČE.

Č - čerpadlo (ponorné nebo povrchové)
M - motor čerpadla
K - zpětná klapka
T - tlaková nádoba
S - tlakový spínač
M - manometr (tlakoměr)
Víte, podle čeho poznáte, že výkon čerpadla domácí vodárny je malý? Při delším odběru vody se čerpadlo nevypíná ... (nekolísá tlak od zapínacího po vypínací).

Ovládání pomocí ovládací jednotky (tzv PRESSCONTROL) sepne čerpadlo při poklesu tlaku na nastavenou hodnotu min. tlaku (zapínací tlak) a vypne ho při zastavení odběru (průtoku).
Při odběru vody klesne tlak v rozvodu a ovládací jednotka zapne čerpadlo. Vypne ho až po ukončení odběru, kdy jednotkou přestane protékat voda.
Při netěsnosti rozvodu vody (splachovač WC, kapající kohoutky) a u rozsáhlých rozvodů s odběrními místy s častějším krátkodobým odběrem se z důvodu zamezení častého spínání čerpadla doporučuje instalace malé tl. nádoby s vakem o objemu 8 až 15 l, max. 24 l. Instalace tl. nádoby je vhodná zejména v případě použití ponorného čerpadla ve vrtu, kde při častém zapínání hrozí poškození motoru čerpadla z důvodu nedostatečného chlazení. Vodu potom tlačí stlačený vzduch v tlakové nádobě, při úniku vody tlak v rozvodu postupně klesá v závislosti na jeho objemu. Pokud je kapacita tlakové nádoby vyčerpána, poklesne tlak až na hodnotu zapínacího tlaku a ovládací jednotka zapne čerpadlo, které běží až do ukončení odběru (a celý cyklus se opakuje). V případě aplikací s dlouhodobým chodem čerpadla, např. při zalévání, nemusí být použita.
Zařízení lze použít pouze u odstředivých čerpadel (není vhodné pro vřetenová a elektromagnetická vibrační, kalová, ...).
Provozní tlak při daném odběru (průtoku) nekolísá a zjistí se z charakteristiky použitého čerpadla. Max. tlak vody na výstupu z čerpadla po vypnutí odpovídá hodnotě max. dopravní výšky čerpadla (10 m = 1 bar), což u některých ponorných čerpadel může být poměrně vysoká hodnota. V tomto případě doporučujeme instalaci redukčního ventilu. Je vhodný i při velkém poklesu hladiny vody ve vrtu v průběhu čerpání, kdy čerpadlo musí být navrženo na dosažení požadovaného tlaku při min. výšce hladiny (při rozdílu hladiny 30 m a malém odběru je tlak o 3 bary větší, jak při min. úrovni).
V případě nedostatku vody je čerpadlo chráněno proti chodu na sucho.
Zařízení lze umístit na kterékoliv místo mezi čerpadlem a prvním odběrném místě (v případě instalace tl. nádoby před ní). U povrchových samonasávacích čerpadel se nejčastěji instaluje přímo na jeho výtlak.
Pro použití ovládací jednotky je třeba splnit současně dvě podmínky. Instalované čerpadlo musí mít dostatečnou max. dopravní výšku (10 m = 1 bar = 0,1 MPa), aby tlak vody v místě montáže ovládací jednotky byl vyšší než její min. (zapínací) tlak. Současně výškový rozdíl odpovídající potrubnímu propojení mezi ovládací jednotkou a kterýmkoliv místem odběru musí být minimálně o 4 m menší (počet metrů záleží na údaji poskytnutém výrobcem, 4 m = 0,4 bar = 0,04 MPa), než je hodnota zapínacího tlaku ovládací jednotky. To znamená, že u zapínacího tlaku 1,5 baru nesmí být výškový rozdíl větší jak 11 m (1,5 baru = 15 m – 4 m), u zapínacího tlaku 2,2 baru nesmí být výškový rozdíl větší jak 18 m (2,2 baru = 22 m – 4 m).
Proč? Odpověď je jednoduchá. Výška vodního sloupce 22 m nad ovládací jednotkou (ne nad čerpadlem) způsobí tlak 2,2 baru a proto by při zahájení odběru vody v této výšce nedošlo k poklesu tlaku potřebnému k zapnutí čerpadla. Hodnota 4 m je rezerva požadovaná výrobcem ovládací jednotky.
Příklad: Nad ovládací jednotkou se zapínacím tlakem 2,2 baru je odběrné místo ve výšce 25 m. Na výtlaku ovládací jednotky bude tlak min. 2,5 baru (10 m = 1 bar). Protože je tato hodnota vyšší než zapínací tlak a nikdy nemůže poklesnout, nemůže dojít k zapnutí čerpadla - domácí vodárna nebude funkční. Ovládací jednotka bude správně pracovat pouze v případě, že všechna místa odběru vody budou ve výšce max. 18 m (22 - 4) nad jednotkou (Presscontrolem).
Tento způsob regulace lze doporučit všude, kde je požadováno nekolísání tlaku v průběhu stálého odběru vody, např. závlahové systémy (nemění se dostřik).
Nabídku ovládacích jednotek (Presscontrolů) najdete v DOMÁCÍ VODÁRNY/OVLÁDÁNÍ ČERPADEL DOMÁCÍCH VODÁREN/OVLÁDADACÍ JEDNOTKY.

Č - čerpadlo (ponorné nebo povrchové)
M - motor čerpadla
K - zpětná klapka
T - tlaková nádoba
O - ovládací jednotka (PRESSCONTROL)
M - manometr (tlakoměr)

Neustále dostáváme dotazy ohledně použití tl. nádoby s větším objemem jak uvedených max. 24 l. Objem 8 až 15 l dodávají ke svým vodárnám i renomovaní výrobci, není to tedy pouze "naše" doporučení. Zde není opravdu žádný prostor na diskusi - buď si necháte poradit nejvýhodnější řešení, nebo si můžete koupit tlakovou nádobu s objemem podle Vašeho přání.


Při ovládání čerpadla pomocí řídící jednotky s frekvenčním měničem dochází ke změně otáček elektromotoru čerpadla tak, aby byla udržena nastavená hodnota tlaku (čerpadlo vždy spotřebovává jen tolik energie, kolik je jí v dané chvíli dle odběru vody potřeba).
Tento způsob regulace tlaku má následující vlastnosti:
1) Udržení konstantního (nastaveného) tlaku v rozvodu.
Je jedno, zda odebíráte vodu z jednoho nebo z více odběrních míst současně. Podle odběru zařízení průběžně automaticky snižuje nebo zvyšuje otáčky elektromotoru a tím i čerpadla.
Tuto vlastnost oceníte u rodinných domů s více uživateli, dále u závlahových systémů (nemění se dostřik), u nemovitostí, kde jsou používány tlakové sprchy nebo třeba průtokové elektrické ohřívače. Všude tam je konstantní tlak nezávislý na průtoku velmi důležitý.
2) Výrazná úspora elektrické energie.
3) Kompenzace tlakové ztráty u ponorných čerpadel u hlubokých vrtů a studní vznikající poklesem hladiny vody při čerpání.
Pokud máte např. vrt hluboký 45 m s normální hladinou 5 m pod terénem (40 m vodního sloupce ve vrtu), je tlaková ztráta přibližně jen 0,5 bar. Není-li ale vrt dostatečně vydatný a hladina při odběru vody klesá, dochází ke zvyšování tlakové ztráty. Klesne-li úroveň hladiny o 30 m, tlaková ztráta již činí cca 3,5 bar. Tato pozvolna narůstající ztráta je kompenzována plynulým zvyšováním otáček tak, aby na výstupu byl tlak stále konstantní (dle nastavené hodnoty). Při plném stavu vody ve vrtu je navíc provoz úspornější, teprve při výraznějším poklesu hladiny dochází k dosažení plného výkonu (a příkonu čerpadla).
4) Kompletní systém ochran a jištění.
Jednotky s frekvenčním měničem jsou většinou vybaveny ochrannými systémy, které chrání čerpadlo, motor a elektrické vedení.
a) Ochrana proti chodu nasucho: V případě nulového průtoku systém vypne čerpadlo.
b) Tepelná ochrana (ochrana proti přehřátí): Pro indikaci výskytu proudu na elektrických svorkách přesahujícího bezpečnou úroveň a způsobujícího zahřátí svorky nad nastavenou teplotu se čerpadlo vypne. Po zchlazení svorek je možné elektrické čerpadlo restartovat.
c) Ochrana proti zkratu.
5) Prodloužení životnosti čerpadla. Čerpadlo běží na velký výkon pouze při velkém odběru vody.
Námi nabízené řídící jednotky s frekvenčním měničem jsou přednastaveny pro použití na ovládání elektromotorů odstředivých čerpadel. V principu lze frekvenční měnič použít i na ovládání elektromotoru ponorných vřetenových čerpadel, z následujících důvodů tuto možnost nedoporučujeme:
- U řídící jednotky nejde použít ochranu proto chodu na sucho, nutno instalovat sondy na indikaci min. hladiny.
- Použitím frekvenčního měniče dojde zejména k regulaci tlaku vody, úspora elektrické energie je minimální.
- U vřetenových čerpadel je hodnota rozběhového proudu elektromotoru větší než u odstředivého, proto musí být frekvenční měnič patřičně dimenzován.
- Vzhledem k téměř lineární závislosti otáček na tlaku u vřetenových čerpadel je regulační rozsah výrazně menší jak u odstředivých. Tato skutečnost je ještě zvýrazněna malými průtoky vřetenových ponorných čerpadel.
Pokud chcete ponorné vřetenové čerpadlo regulovat frekvenčním měničem, doporučujeme jeho samostané zakoupení včetně potřebného příslušenství (např. čidlo na měření tlaku).
Nabídku řídících jednotek najdete v DOMÁCÍ VODÁRNY/OVLÁDÁNÍ ČERPADEL DOMÁCÍCH VODÁREN/ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY S FREKV. MĚNIČEM.

Č - čerpadlo (ponorné nebo povrchové)
M - motor čerpadla
K - zpětná klapka
T - tlaková nádoba
Ř - řídící jednotka s frekvenčním měničem
S - sonda řídící jednotky
M - manometr (tlakoměr)

Pokud je maximum rozsahu frekvence využívané frekvenčním měničem řídící jednotky větší jak 50 Hz (standard v rozvodné síti), dojde při frekvencích větších jak 50 Hz ke zvýšení hodnot dopravní výšky i průtoku daného čerpadla. Příkladem je domácí vodárna CALPEDA 4 SDFE 22/10, 230 V, jejíž charakteristika je na následujícím obrázku.

Horní modrá charakteristika odpovídá max. hodnotě frekvence řídící jednotky s frekvenčním měničem. Spodní červená charakteristika odpovídá standardnímu připojení elektromotoru čerpadla k rozvodu elektřiny s frekvencí 50 Hz (použití samotného čerpadla bez řídící jednotky nebo s řídící jednotkou s výstupem 50 Hz).
Charakteristiky odpovídající hodnotě frekvence mezi max. hodnotou a 50 Hz by byly umístěny mezi modrou a červenou charakteristikou, charakteristiky odpovídající hodnotě frekvence menší jak 50 Hz by byly pod červenou charakteristikou.
Praktický příklad rozdílů ve vlastnostech použitého způsobu ovládání domácích vodáren
Napouštíte vanu, jednou s malým průtokem, jednou s větším průtokem. V obou případech jsou hodnoty průtoků v pracovní oblasti čerpadla.
Při použití tl. spínače dochází v rozvodu vody ke kolísání tlaku od nastaveného zapínacího tlaku do vypínacího.
Při použití ovládací jednotky je u obou průtoků hodnota tlaku jiná, ale v průběhu odběru (napouštění vany) nekolísá.
Při použití frekvenčního měniče je při rozdílných průtocích v rozvodu vody stejný tlak, který nekolísá.
Použití u průtokového ohřívače.
Při použití tlakového spínače v kombinaci s tlakovou nádobou dochází ke kolísání od hodnoty zapínacího do hodnoty vypínacího tlaku. Tím dochází i ke kolísání průtoku a ke kolísání teploty ohřívané vody. V případě další současné spotřeby (zapnutí myčky, spláchnutí WC) dojde k dalšímu snížení hodnoty průtoku a k výraznější změně teploty ohřívané vody, případně až k vypnutí ohřevu v průtokovém ohřívači.
Při použití ovládací jednotky se tlak při daném stejném odběru nemění a z tohoto důvodu ani průtok ani teplota ohřívané vody. V případě další současné spotřeby (zapnutí myčky, spláchnutí WC) dojde ke snížení hodnoty tlaku (který ale nekolísá) a ke změně teploty ohřívané vody, případně až k vypnutí ohřevu v průtokovém ohřívači.
Tento problém nenastane při použití čerpadel s frekvenčním měničem. Frekvenční měnič ve spojení s tlakovým čidlem udržuje v pracovní oblasti čerpadla stálý tlak bez ohledu na aktuální spotřebu (nekolísá průtok ani teplota ohřívané vody).

Tlaková nádoba - slouží ke snížení počtu sepnutí čerpadla při odběru vody. Čím větší objem nádoby, tím menší počet sepnutí. Objem tlakové nádoby nemá vliv na výkon vodárny (ten závisí pouze na parametrech čerpadla).
Vyrábí se v provedení s vakem a bez vaku (viz. tlakové nádoby JOVAL bez vaku). Vak v tlakové nádobě může být pevný nebo vyměnitelný. Pro pevnou membránu se používá označení "membrána", pro vyměnitelnou "vak" (balón). Protože se vzduch ve vodě "rozpouští", musí se v provedení bez vaku nějakým způsobem do tl. nádoby průběžně doplňovat (připouštěním do vody nebo "přifouknutím" do nádoby).
Objem kapaliny, která z nádoby vyteče mezi vypnutím a zapnutím čerpadla domácí vodárny, je asi 30 % celkového jejího objemu, záleží na tlaku.
Pokud chcete znát doporučenou hodnotu objemu tlakové nádoby pro Vaši domácí vodárnu včetně využitelného objemu pro zásobu vody, podívejte se na stránku VÝPOČET VELIKOSTI TLAKOVÉ NÁDOBY DOMÁCÍ VODÁRNY.

Nejčastěji se používá při zajištění zásobování pitnou vodou v domácích vodárnách, kde se doporučuje objem 80 až 100 l. Prodlouží se tím životnost čerpadla. V některých případech se tl. nádoba vůbec nepoužívá, např. při zavlažování zahrady.
Na velikost nádoby má největší vliv:
- Závislost velikosti odběru vody v čase. Dochází-li k velkým výkyvům velikosti průtoku, musí být objem tlakové nádoby větší než v případě ustáleného málo kolísajícího odběru.
- Čím užší je požadováno pracovní tlakové pásmo (zapínací a vypínací tlak), tím vyšší musí být objem tlakové nádoby. Čerpadlo má povoleno určitý počet sepnutí za hodinu (viz. jeho technické údaje). Je-li nastaveno úzké pracovní tlakové pásmo a není dostatečně velká tlaková nádoba, může být tento parametr při provozu překročen a hrozí poškození motoru.
Pokud u ovládací jednotky a frekvenčního měniče použijete větší objem tl. nádoby než je doporučený, docílíte pouze nepatrného a pro provoz nevýznamného prodloužení zpoždění zapnutí čerpadla po zahájení odběru vody.
V nabídce TLAKOVÉ NÁDOBY si můžete vybrat vhodnou tl. nádobu pro Vaše použití.
Informace o nastavení tlaku v tlakové nádobě, o jeho kontrole a pracovním postupu najdete v DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR v naší nabídce TLAKOVÉ NÁDOBY a v následujícím videu.

 

Zpětná klapka - slouží k zamezení zpětného toku (vytečení načerpané vody zpět do studny nebo vrtu) a tím způsobené ztráty tlaku v systému. Je umístěna mezi čerpadlem a ostatními díly. Průměr se volí podle potrubí. U některých ponorných čerpadel a sacích košů je jejich součástí. I v tomto případě doporučujeme její další instalaci v dobře přístupném místě (pokud v ponorném čerpadle nebo v sacím koši netěsní, je funkční alespoň druhá, kterou lze v případě potřeby bez problému vyčistit).

Jednotlivé části domácí vodárny najdete v následujících nabídkách:
Mimo čerpadla potřebujete ještě jeho ovládání, např. tl. spínač nebo ovládací jednotku (PRESSCONTROL) nebo řídící jednotku s frekvenčním měničem
, tlakovou nádobu, případně pěticestnou armaturu, tlakoměr, tlakovou hadici, zpětnou klapku a sací koš.
V případě malé vydatnosti vrtu/studny ještě ochranu proti chodu na sucho nebo ochranu motoru čerpadla
.
V případě použití ovládací jednotky (Presscontrolu) s čerpadlem s vysokou hodnotou dopravní výšky ještě redukční ventil. Je vhodný i při velkém poklesu hladiny vody ve vrtu v průběhu čerpání, kdy čerpadlo musí být navrženo na dosažení požadovaného tlaku při min. výšce hladiny (při rozdílu výšky hladiny 30 m a malém odběru je tlak o 3 bary větší, jak při min. úrovni hladiny).

V případě nečistot v čerpané vodě nabízíme filtry na vodu.

Na zavěšení ponorných čerpadel nabízíme šňůry a závěsná zařízení
.
Na uchycení hadic nabízíme nerezové hadicové spony.

Pokud si chcete sestavení vodárny co nejvíce zjednodušit, doporučujeme použití tzv. setů, které obsahují bezúdržbovou tlakovou nádobu různých objemů s tlakovým spínačem nebo ovládací jednotkou. Najdete je v naší nabídce TLAKOVÉ NÁDOBY/SETY.

Umístění čerpadla, tlakového spínače, ovládací a řídící jednotky
Vhodnost umístění elektrického zařízení pro jednotlivá prostředí poznáte podle hodnoty IP, která je u něj uvedena. Na stránce STUPEŇ OCHRANY ZAŘÍZENÍ (IP) najdete příslušná krytí odpovídající IP.
Je třeba si uvědomit, že elektromotor čerpadla chlazený vzduchem není vhodné umístit do vlhkého prostředí, např. do horní části studny. Stejný negativní vliv má vlhko i na elektroniku. Z tohoto důvodu doporučujeme povrchová čerpadla instalovat do temperované místnosti (kde teplota neklesá pod bod mrazu) s přiměřeným větráním a s normální vlhkostí vzduchu.

Hlučnost
Při výběru domácí vodárny je častým požadavkem nízká hlučnost. Zde je třeba si uvědomit:
- Většina výrobců neudává hodnotu hlučnosti.
- Pokud ji udává, není jednotná metodika měření, např. v jaké vzdálenosti se měření provádí a za jakých provozních podmínek.
- Většina zákazníků si pod hodnotou v dB dokáže představit míru hlučnosti.
- Hlučnost velmi ovlivňuje i provedení montáže vodárny.
Pokud nechcete vodárnu slyšet, použijte ponorné čerpadlo. Pokud trváte na samonasávacím povrchovém čerpadlu, volte provedení s chlazením motoru čerpanou kapalinou, nebo čerpadla s řešením hydraulické části umožňujícím dosažení minimální hlučnosti (informace jsou uvedeny v prospektu zboží, odkaz na něj je v naší nabídce).


Elektrické připojení, prodloužení kabelu
Přívodní kabel musí vyhovovat parametrům elektromotoru čerpadla, informace o vhodných typech najdete v naší nabídce PRODLOUŽENÍ KABELU ČERPADEL. Doporučujeme použít kabel se 4 vodiči nejlépe o průřezu min. 2,5 mm2. Můžete k němu připojit čerpadlo o napětí elektromotoru 230 V (jeden vodič zůstane nezapojený) a s třífázovým provedením (400 V nebo 3 x 230 V, které se používá u některých řídících jednotek s frekvenčním měničem).
Kabel určený pro studnu/vrt není vhodný pro venkovní použití-

Vydatnost vrtu/studny
Malou vydatností se rozumí stav, kdy do vrtu/studny přitéká méně vody, než je spotřeba.
Malou vydatností vrtu/studny u zásobování domácnosti lze uvažovat hodnotu pod 0,3 l/s (1,1 m3/hod.) a u automatického zavlažování pod 0,5 l/s (1,8 m3/hod.).

V případě malé vydatnosti studny/vrtu je optimálním řešením instalace akumulační nádrže na vodu o dostatečném objemu (nabídka NÁDRŽE NA PITNOU A DEŠŤOVOU VODU), její velikost by měla být úměrná očekávané spotřebě. Do studny/vrtu se umístí ponorné čerpadlo s co nejmenším výkonem, aby se snížil počet jeho zapnutí a vypnutí na minimum. Samozřejmě musí mít vhodnou ochranu proti chodu na sucho. Současně se musí vypnout při dosažení max. hladiny v akumulační nádrži, aby nedošlo k jejímu přetečení (nabídka SIGNALIZACE A HLÍDÁNÍ HLADINY, zařízení SUB/MATIC).
K akumulační nádrži se připojí domácí vodárna, výkon jejího čerpadla musí být úměrný očekávané spotřebě a jejímu objemu. Musí mít ochranu proti chodu na sucho (vypnutí čerpadla dosažení min. hladiny v akumulační nádrži na vodu - nabídka SIGNALIZACE A HLÍDÁNÍ HLADINY).
Popsané řešení nelze nahradit instalací pouze domácí vodárny osazené tlakovou nádobou o velkém objemu (např. 200 l) s tím, že bude plnit funkci akumulační nádrže. Po spotřebě v ní načerpané vody dojde k sepnutí čerpadla, které ji začne doplňovat vodou ze studny. Čím větší objem tlakové nádoby, tím větší objem bude třeba na dosažení nastaveného tlaku (vypnutí čerpadla). V případě malé vydatnosti studny/vrtu je velice pravděpodobné, že čerpadlo domácí vodárny bude dříve vypnuto ochranou proti chodu na sucho z důvodu nedostatku vody ve studni/vrtu.
Objem (zásoba) vody ve vrtu/studni se vypočítá jako objem válce, jehož poloměr je polovina průměru vrtu/studny a výška je výška hladiny ve vrtu/studni, od které se odečte vzdálenost čerpadla ode dna. Objem V (zásoba vody) = 3,14 x r2 x v, kde "r" je poloměr a "v" je výška hladiny vody nad čerpadlem. Pokud dosadíte do vzorečku hodnoty poloměru a výšky v metrech, dostanete objem "V" v m3 (1 m3 = 1 000 litrů, r2 je r krát r). Celkovou zásobu dostanete jako součet vypočítaného objemu vody ve vrtu/studni a přiteklého objemu vody po dobu chodu čerpadla stanoveného z vydatnosti.
Dobu chodu Vámi vybraného čerpadla potřebnou na vyčerpání zásoby vody si zjistíte pomocí jeho charakteristiky. Od hodnoty dopravní výšky odpovídající Vašemu zapojení si z ní odečtete průtok. Z něj už je patrná doba chodu ...

Domácí vodárna pro chatu
Výběr čerpadla do vodárny pro chatu má určitá specifika, které je třeba zohlednit při výběru. Jedná se zejména o skutečnost, že řada z nich není v zimě obývaná a jejich majitelé před zimou vypouštějí z rozvodného potrubí vodu.

Výběr druhu čerpadla

Bez ohledu na hloubku studny/vrtu doporučujeme použít ponorné odstředivé čerpadlo. Pokud není chata v zimě obývaná, působení mrazu na samonasávací čerpadlo, z kterého je vypuštěna voda, je z hlediska nebezpečí jeho poškození problematické. Jedinou výjimkou je jeho demontáž a přechování v prostoru bez mrazu.
Ponorná čerpadla jsou konstruována pro trvalé ponoření.

Vypouštění vody z rozvodů

Rozvod vody by měl být vyspádován tak, aby z něj mohla být před zimou vypuštěna všechna voda. To samozřejmě platí i pro výtlačné potrubí ponorného čerpadla. Pokud je odstředivé a od výrobce je vybaveno zpětnou klapkou, doporučujeme její demontáž. Montáž zpětné klapky doporučujeme v dostupném místě (chata) na výtlačném potrubí a to ze dvou důvodů. Prvním je její snadné vyčištění v případě netěsnosti, druhým je možnost umístění armatury na zavzdušnění do potrubí mezi zpětnou klapkou a ponorným čerpadlem na přístupném místě (chata). Při provedení zavzdušnění do studny vyspádovaného potrubí z něj voda vyteče přes odstředivé čerpadlo zpět a nehrozí tak riziko poškození potrubí mrazem. Ponořené čerpadlo ve studni/vrtu nezamrzne.
Pokud použijete ponorné vřetenové čerpadlo, případně ponorné vibrační čerpadlo (MALYŠ), voda jím při zavzdušnění potrubí před zimou většinou neproteče.

Volba provedení domácí vodárny

Z hlediska montáže je nejjednodušší řešení použití ponorné kompaktní vodárny (např. EASYPUMP E-DEEP). U ní ale nelze provést demontáž zpětné klapky a proto je třeba vyřešit vypouštění výtlačného potrubí před zimou jiným než výše popsaným způsobem (např. jejím vytažením, vypuštěním vody z potrubí a opětným ponořením).
Další možností je provést si sestavení domácí vodárny (z ponorného odstředivého čerpadla a zařízení na jeho ovládání). Podrobný popis jednotlivých částí včetně odkazů na naše nabídky najdete výše na této stránce.
V domácí vodárně doporučujeme použít ovládací jednotku (tzv. Presscontrol), která zapne čerpadlo při poklesu tlaku a vypne při ukončení odběru. Mimo to čerpadlo chrání proti chodu na sucho. Součástí vodárny může (ale nemusí) být tl. nádoba do max. objemu 20 l, optimální objem je cca 12 l.
Pokud Vám vyhovují technické parametry, je možno použít např. následující typy ponorných odstředivých čerpadel:
Ekonomicky zajímavou možností pro vrt je použití čerpadla PUMPA 4 SKm 150. Na kartě SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ v nabídce čerpadla najdete pro něj vhodné ovládací jednotky. Protože ovládací jednotka vypne čerpadlo po ukončení odběru vody (zavření kohoutku), je třeba počítat s tím, že tlak v rozvodu bude dosahovat hodnoty max. dopravní výška čerpadla mínus výškové rozdíl mezi hladinou vody a místem odběru vody (1 bar = 10 m). V případě potřeby lze použít redukční ventil.
Pro studnu doporučujeme použití ponorného čerpadla EASYPUMP DEEP, 230 V, s plovákovým spínačem, nebo ponorné čerpadlo PEDROLLO TOP MULTI II, 230 V, s plovákovým spínačem.