Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Všeobecné obchodní podmínky

dle ustanovení § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
společnosti IMPEA s.r.o., se sídlem Kydlinovská 301/14, 503 01 Hradec Králové 16, IČ: 27506746, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 23074, telefon: 603 438 923, E-mail: info@e-cerpadla.cz,
adresa provozovny INTERNETOVÝ OBCHOD e-cerpadla, Fügnerova 1126, 517 41 Kostelec n. Orl., telefon: 494 321 013,
E-mail: info@e-cerpadla.cz, které jsou platné od 6. 1. 2023.

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost IMPEA s. r. o. jako Prodávající a na straně druhé je Kupující.
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Kupující spotřebitel je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Kupujícím podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Podnikatel a Spotřebitel dále jako „Kupující“.
Prodávající je podnikatelem, který prodává výrobky (dále jen „Zboží“) nebo nabízí služby prostřednictvím internetového portálu umístěnému na webové adrese https://www.e-cerpadla.cz.
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového portálu e-cerpadla.cz (dále jen „Kupní smlouva“). Prodávající Zboží nebo Služby dle Kupní smlouvy dodává Kupujícímu sám nebo prostřednictvím jiných podnikatelů.
Nedílnou součástí těchto VOP je reklamační řád Prodávajícího (dále jen „REKLAMAČNÍ ŘÁD“) a zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady OOU“) přístupné v e-shopu.
Kupující uzavřením Kupní smlouvy potvrzuje, že je s těmito VOP, Reklamačním řádem a Zásadami OOU řádně seznámen a že s nimi souhlasí.
Ujednání v Kupní smlouvě odchylná od těchto VOP mají před zněním těchto VOP přednost.
Znění těchto VOP může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat, přičemž pro práva a povinnosti Smluvních stran platí znění VOP účinné ke dni uzavření Kupní smlouvy

II. Kupní smlouva

Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu e-cerpadla.cz v českém jazyce vytvořením a odesláním Objednávky Kupujícím (který tímto souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku) a přijetím Objednávky Prodávajícím. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním E-mailem na Kupujícím zadaný E-mail.
Při nákupu Zboží je povinnost Kupujícího poskytnout v Objednávce všechny informace správně a pravdivě a o změně ve svých osobních údajích je povinen informovat Prodávajícího bez zbytečného odkladu.
Kupující vytvořením Objednávky potvrzuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, Zásady ochrany osobních údajů a Doprava čerpadel a ostatního zboží, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky.
Kupní smlouvou uzavřenou na základě těchto VOP se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží nebo poskytne Službu, které je předmětem Kupní smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo ke Zboží nebo užít Službu, a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme nebo užije Službu a zaplatí Podávajícímu kupní cenu (dále jen „Kupní cena“).
K uzavření Smlouvy je třeba v e-shopu vytvořit Objednávku na základě Návrhu na uzavření Kupní smlouvy, čímž je umístění nabízeného Zboží v e-shopu e-cerpadla.cz (dále jen „Nabídka“) Prodávajícím. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

 • Informace o nakupovaném Zboží (Zboží, o jehož nákup máte zájem, označíte tlačítkem „Do košíku“).
 • Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží - tyto informace jsou uvedeny v průběhu tvorby Objednávky v e-shopu včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Pokud povaha Zboží nebo Služby neumožňuje tuto cenu rozumně určit předem, tak je uveden způsob jejího výpočtu.
 • Své identifikační a kontaktní údaje potřebné k doručení Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo a E-mailová adresa.

K vytvoření objednávky dojde v okamžiku, kdy Kupující vloží vybrané zboží, službu či elektronický obsah do košíku a odešle Objednávku.
V průběhu tvorby Objednávky musí být Kupujícímu až do doby jejího dokončení umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do Objednávky vložil. Po kontrole objednaného Zboží a kontaktních údajů Kupující prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončí. Prodávající tím zajistí, aby Kupující vzal při Objednávce výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení. Dokončení objednávky je podmíněno potvrzením Kupujícího formou zatrhávajícího políčka o seznámení se a o souhlasu s těmito VOP.

Prodávající se zavazuje vystavit Kupujícímu daňový doklad – fakturu v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů ode dne dodání Zboží. Prodávající zašle daňový doklad Kupujícímu ve vytištěné formě společně se zbožím nebo v elektronické podobě na E-mailovou adresu uvedenou Kupujícím, s čímž Kupující souhlasí.
Kupující bude o předpokládaném čase doručení objednaného Zboží informován prostřednictvím E-mailu. Délka doručování objednaného Zboží a cena dopravy je závislá na zvoleném způsobu dopravy, v případě osobního odběru v prodejním skladu v Kostelci nad Orlicí je doprava zdarma.
V případě osobního vyzvednutí Zboží Kupujícím v provozovně Prodávajícího a úhrady Kupní ceny předem (bez ohledu na způsob úhrady), je Prodávající při vyzvednutí Zboží Kupujícím oprávněn ověřit totožnost Kupujícího podle dokladu totožnosti.

Ceny uvedené u jednotlivého Zboží jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit. Výjimka je případná úhrada za dopravné a poplatek za doběrečné, které jsou uváděny až v průběhu vytvoření Objednávky, a které závisí na volbě Kupujícího.
Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy objedná Zboží nebo související služby (např. dopravu) za cenu zveřejněnou omylem v důsledku zjevné chyby v administraci e-shopu nebo pochybení pracovníků, nebo objedná větší počet kusů Zboží, než kolik má Prodávající a jeho dodavatel k dispozici, je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to i v případě, kdy Kupující obdržel E-mail potvrzující jeho objednávku. Zjevnou chybou se rozumí, když Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo u ní chybí či přebývá cifra.

Objednávku zboží lze provést následujícími způsoby:

 • Prostřednictvím internetového obchodu e-cerpadla.cz - doporučujeme.
 • E-mailem na adresu info@e-cerpadla.cz.
 • Telefonicky na čísle 494 321 013.
 • Poštovní zásilkou na adresu prodejního skladu.

III. Práva a povinností z vadného plnění

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

V případě, že bude mít Zboží vadu, může Kupující uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat – viz Reklamační řád) zasláním E-mailu či dopisu na naši adresu. K odstranění vady převezme Prodávající Zboží na vlastní náklady.
Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, zejména:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • je vhodné k účelu, pro který ji Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Spotřebitel může vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou let od převzetí.
Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Tato doba neběží po dobu, po kterou Spotřebitel nemůže Zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží s výjimkou:

 • Věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 • vyplývá-li to z povahy věci.

Nebude-li u jednotlivého Zboží uvedeno jinak, poskytuje Prodávající Kupujícímu záruku, že si Zboží po dobu uvedenou v záruce uchová při obvyklém použití své funkce a výkonnost (dále jen „Záruka“), a to:

 • Spotřebiteli v délce dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží.
 • Podnikateli v délce dvanácti měsíců od převzetí jakéhokoliv Zboží (Záruka uvedená u zboží se vztahuje pouze na Spotřebitele).

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
Prodávající vydá Kupujícímu nejpozději při převzetí Zboží potvrzení o záruce za jakost (dále jen „Záruční list“) v textové podobě. V případě, že Prodávající Kupujícímu nevystaví Záruční list, slouží jako záruční list daňový doklad - faktura.
Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí Zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v opravě na základě uplatnění Záruky. Dojde-li v rámci uplatnění Záruky k výměně Zboží, pokračuje původní záruční doba.
Má-li Zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který Kupující Zboží koupil.
Podstatné porušení smlouvy
Kupující má právo od Smlouvy odstoupit v případě porušení smlouvy Prodávajícím podstatným způsobem. Rozumí se jím takové porušení povinnosti, o němž již při uzavření Smlouvy Prodávající věděl nebo musel vědět, že by Kupující smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. Kupující musí zvolené právo sdělit Prodávajícímu při oznámení vady nebo co nejdříve poté. Jestliže nezvolil právo včas, má stejná práva, jako by šlo o nepodstatné porušení smlouvy, které připouští právo odstoupit jen, pokud Prodávající neodstraní vadu v přiměřené lhůtě nebo to odmítne. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího s výjimkou požadavku na opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad (třetí reklamace stejné vady nebo tři vady současně). V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

IV. Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo zrušit objednávku až do okamžiku odeslání Zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem na info@e-cerpadla.cz nebo telefonicky na číslo 494 321 013.
Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta pro odstoupení končí uplynutím čtrnácti dnů ode dne převzetí Zboží Spotřebitelem nebo jím určenou osobou (v případě více zásilek běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
Pokud kupující spotřebitel nebo kupující podnikatel požaduje zboží, které není v nabídce internetového obchodu e-cerpadla.cz, nelze od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud:

 • Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil,
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo
 • je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, které Kupující obdržel.
Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, je-li vada Zboží nevýznamná.
Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, Prodávající vrátí Spotřebiteli Kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Zboží nebo co mu Kupující prokáže, že Zboží odeslal.
Dokud Prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí Kupující platit dosud neuhrazenou Kupní cenu nebo její část.

Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu, nejlépe pomocí odesláním tohoto formuláře. V odstoupení od Kupní smlouvy Kupující nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy, sdělí své jméno, číslo objednávky a daňového dokladu (faktury), název Zboží, datum nákupu a číslo bankovního účtu pro vrácení peněz.
Odstoupení od Kupní smlouvy může Spotřebitel zasílat písemně na adresu provozovny (prodejního skladu) nebo na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@e-cerpadla.cz.
Zboží by mělo být vráceno Prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, který je ochráněn novým obalem, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. O odeslání zboží do provozovny (prodejního skladu) je třeba Prodávajícího informovat např. E-mailem, jinak nebude zásilka přijata.
Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy na Zboží, které od něho obdržel. Lhůta je zachována, pokud Kupující odešle Zboží před jejím uplynutím. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží stejným způsobem, jakým by se se Zbožím seznamoval v kamenné prodejně. Smluvní strany sjednávají, že Prodávající může jednostranně započíst nárok na náhradu škody na Zboží proti nároku Spotřebitele na vrácení Kupní ceny.

Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem, pokud Spotřebitel nezvolil jiný způsob a pokud tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než obdrží Zboží, nebo než mu Spotřebitel prokáže, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Spotřebitel nese náklady spojené s vrácením Zboží zakoupeného v provozovně Prodávajícího. V případě zaslání zboží na dobírku se dobírkový poplatek nevrací (nejedná se o náklad na dopravu, ale o náklad na úhradu zboží).
Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy:

 • O dodávce Zboží vyrobeného podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám (např. prodloužení kabelu čerpadla) nebo které není v nabídce e-shopu e-cerpadla.cz a bylo spotřebiteli dodáno na jeho přání nebo pro jeho osobu nebo pro něj bylo speciálně objednáno (zboží nebylo v nabídce e-shopu).
 • Pokud byl výběr a prodej Zboží uskutečněn při osobní návštěvě prodejního skladu (zboží nebylo objednáno přes e-shop).

Byla-li Kupní smlouva uzavřena prostřednictvím Prostředku komunikace na dálku nese Spotřebitel náklady na vrácení Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Je-li společně se zbožím poskytnut Spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
V odstoupení od Kupní smlouvy Kupující nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy, sdělí své jméno, číslo objednávky a daňového dokladu (faktury), název Zboží, datum nákupu a číslo bankovního účtu pro vrácení peněz.
Odstoupení od Kupní smlouvy může Spotřebitel zasílat písemně na adresu provozovny (prodejního skladu) nebo na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@e-cerpadla.cz.
Zboží by mělo být vráceno Prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, který je ochráněn novým obalem, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. O odeslání zboží do provozovny (prodejního skladu) je třeba Prodávajícího informovat např. E-mailem, jinak nebude zásilka přijata.

V případech, kdy má Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. Prodávající může zrušit kupní smlouvu nebo její část v těchto případech:

 • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává.
 • Při výrazné změně ceny zboží, pokud se Kupní cena Zboží zvýšila a Kupující před vznikem Kupní smlouvy zvýšenou Kupní cenu neakceptoval.
 • V případě zjevné chyby v ceně zboží.
 • Při jiné zjevné chybě v popisu zboží.
 • U Zboží byla označena dostupnost „Podle možností výrobce“ a toto Zboží není možné dodat ani nahradit jiným Zbožím.
 • U Zboží je uvedena dostupnost, s kterou se Kupující před objednáním neseznámil a která mu nevyhovuje.

V těchto případech Prodávající Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje a bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
Pokud Kupující zaplatil část nebo celou kupní cenu zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího.
V případě nákupu zboží v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ v objednávce) kupujícím podnikatelem nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká.

Vzájemné vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Případné spory lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce, nebo spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete ZDE.

V. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

V případě nepřevzetí zásilky, u která nebyla zrušena Objednávka nebo byla např. chybně uvedená adresa, bude po jejím vrácení dopravcem následně po Kupujícím požadována úhrada skutečné ceny dopravy a balné 100 Kč (bez DPH). Upozorňujeme, že součástí Objednávky je mimo specifikace zboží i přesná identifikace počítače, z kterého byla odeslána a je možné ho dohledat.
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Při převzetí Zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
Kupující po převzetí zásilky nejpozději do tří pracovních dnů musí provést kontrolu kompletnosti dodaného objednaného zboží. Po tomto termínu již nelze uplatňovat jakékoliv nesrovnalosti.
Nebezpeční škody na Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku, kdy ho převezme. V případě, kdy Zboží nepřevezme, na něj nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy měl možnost ho převzít, ale z důvodů na straně Kupujícího k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Kupujícího znamená, že od tohoto okamžiku nese veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podmínky ochrany osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jste nám poskytl/a nebo které jsme o vás získali v rámci návštěvy našich internetových stránek, zpracovává společnost IMPEA s.r.o., Kydlinovská 301/14, 503 01 Hradec Králové 16, IČ: 275 067 46, která je správcem (dále jako „Správce“). Účelem zpracování osobních údajů je především plnění kupní smlouvy, vedení stavu vašeho zákaznického účtu, dodání zboží a plnění zákonných povinností plynoucích z odpovědnosti za vady (případné reklamace). Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu uvedeného v předcházející větě. Máte práva dle §§ 11 a 21 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tj. zejména že máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu nepřesných osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů se můžete na Správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Osobní údaje mohou být případně zpracovány na základě pověření Správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., tzv. zpracovateli, u kterých Správce vždy zajistí adekvátní podmínky ochrany Vašich osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu je pro realizaci uvedeného účelu plnění smlouvy a odpovědnosti za vady nezbytné. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Dále Vás informujeme, že pokud do poznámky v objednávce neuvedete svůj nesouhlas, je Správce oprávněn zpracovat Vaše jméno, příjmení, adresu a e-mailovou adresu za účelem nabízení produktů a služeb Správce (i poštou) a zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky na Váš e-mail ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb..

Při zpracování osobních údajů pro marketingové účely, nabízení výroků a služeb a zasílání obchodních sdělení, máte všechna výše uvedená práva s tím, že souhlas pro uvedené účely je zcela dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat písemně na adrese Správce a pro zasílání obchodních sdělení e-mailem i v rámci každého obchodního sdělení, které Vám od nás e-mailem přijde. Vaše osobní údaje mohou být zpracovány po dobu do odvolání vašeho souhlasu.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky Vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Účel zpracování osobních údajů

1. plnění kupní smlouvy, vedení stavu zákaznického účtu, dodání zboží a plnění zákonných povinností plynoucích z odpovědnosti za vady (případné reklamace). Pro tyto účely jsou údaje zpracovány po nezbytně nutnou dobu k naplnění uvedených účelů.
2. v případě udělení souhlasu (např. uděleného v rámci soutěží, marketingových akcí, apod.) či v případě zpracování jména, příjmení, adresy a e-mailové adresy subjektu údajů a nevyjádření nesouhlasu se zpracováním za účelem: marketingového využití, nabízení výroků a služeb a zasílání obchodních sdělení. V daném případě jsou údaje zpracovány po dobu do odvolání souhlasu, které může být učiněno písemně na adrese Správce či v rámci každého jednotlivého obchodního sdělení zaslaného e-mailem.

Rozsah údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje Správci poskytl, tj. zejména v rozsahu registrace zákazníka na e-cerpadla.cz a jsou zpracovány vždy v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění daného účelu a je-li pro určitý účel zpracování vyžadován souhlas, pak v rozsahu, který je v předmětném souhlasu specifikován. Může se jednat zejména o jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, firmu (je-li nákup realizován na firmu) a dále údaje týkající se uskutečněných nákupů, tj. druh, cena zboží, datum nákupu, údaje o stavu zákaznického účtu.

Informační povinnost

Každý subjekt údajů má práva dle §§ 11 a 21 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tj. zejména právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu nepřesných osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování jeho práv v oblasti ochrany osobních údajů se může na Správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Jsou-li osobní údaje zpracovány pro účely marketingového využití, nabízení výroků a služeb a zasílání obchodních sdělení a je-li k takovému zpracování vyžadován souhlas, pak udělení souhlasu je zcela dobrovolné a tento souhlas může být odvolán dle podmínek uvedených výše. Osobní údaje mohou být případně zpracovány na základě pověření Správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., tzv. zpracovateli, u kterých Správce vždy zajistí adekvátní podmínky ochrany osobních údajů. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

Všeobecné obchodní podmínky platné do 6. 1. 2023

Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Kontaktní údaje
Název: IMPEA s.r.o. 
Sídlo: Kydlinovská 301/14, 503 01 Hradec Králové 16
IČ: 27506746 
Zapsaná: V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 23074
Telefon: 603 438 923
E-mail: info@e-cerpadla.cz

Kontaktní adresa prodejního skladu (provozovny):  
INTERNETOVÝ OBCHOD, Fügnerova 1126, 517 41 Kostelec n. Orl.
Telefon: 494 321 013
E-mail: info@e-cerpadla.cz
Internetové přihlašovací jméno SKYPE: e-cerpadla

I. Vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost IMPEA s. r. o. jako prodávající a na straně druhé je kupující.
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupujícím podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

II. Kupní smlouva

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří REKLAMAČNÍ ŘÁD a dokument DOPRAVA ČERPADEL, DOPRAVA ČOV, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
Objednávku zboží lze provést následujícími způsoby:

 • Prostřednictvím internetového obchodu e-cerpadla.cz. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy, její obdržení potvrdí prodávající kupujícímu elektronickou poštou na E-mailovou adresu uvedenou v objednávce (nejedná se ale o přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy). Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje doručení zprávy kupujícímu o expedici zboží a předání zásilky přepravci.
 • Elektronicky na adresu info@e-cerpadla.cz. Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje doručení souhlasu kupujícího s potvrzením objednávky prodávajícímu nebo provedení úhrady zboží zálohovou fakturou kupujícím.
 • Telefonicky na číslo 494 321 013. Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje doručení souhlasu kupujícího s potvrzením objednávky prodávajícímu nebo provedení úhrady zboží zálohovou fakturou kupujícím.
 • Poštou na adresu prodejního skladu. Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje doručení souhlasu kupujícího s potvrzením objednávky prodávajícímu nebo provedení úhrady zboží zálohovou fakturou kupujícím.

Ceny zboží a služeb jsou v e-shopu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvoleného poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v případě osobního odběru v prodejním skladu v Kostelci nad Orlicí jsou zdarma.
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Fotografie zboží mohou mít pouze ilustrační funkci.
IMPEA s. r. o. si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

III. Práva a povinností z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. 
Spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do ukončení záruční doby od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době uvedené v nabídce zboží od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
 
Podstatné porušení smlouvy
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
 
Nepodstatné porušení smlouvy
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

IV. Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo zrušit objednávku až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem na info@e-cerpadla.cz nebo telefonicky na číslo 494 321 013.
Pokud kupující spotřebitel nebo podnikatel požaduje zboží, které není v nabídce internetového obchodu, nelze od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě více zásilek běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího (např. prodloužení kabelu čerpadla) nebo pro jeho osobu nebo pro něj bylo speciálně objednáno (zboží nebylo v nabídce e-shopu), nebo byl výběr a prodej zboží uskutečněn při osobní návštěvě prodejního skladu (zboží nebylo objednáno přes e-shop). 
V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. V případě zaslání zboží na dobírku se dobírkový poplatek nevrací (nejedná se o náklad na dopravu, ale o náklad na úhradu zboží). Nabízí-li prodejce u dodání zboží několik možností dopravy, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží (vrácené zboží je poškozeno porušením povinností kupujícího) je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
V odstoupení od kupní smlouvy kupující nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy, sdělí číslo objednávky nebo daňového dokladu, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz.
Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat písemně na adresu provozovny (prodejního skladu) nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího info@e-cerpadla.cz.
Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, který je ochráněn novým obalem, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. O odeslání zboží do provozovny (prodejního skladu) je třeba prodávajícího informovat např. E-mailem, jinak nebude zásilka přijata.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. Prodávající může zrušit kupní smlouvu nebo její část v těchto případech:

 • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává.
 • Při výrazné změně ceny zboží.
 • V případě zjevné chyby v ceně zboží.
 • Při jiné zjevné chybě v popisu zboží.

V těchto případech prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

V případě nákupu zboží v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ v objednávce) kupujícím podnikatelem nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká.

Postup při uplatnění práva z vadného plnění (reklamaci) najdete na stránce REKLAMAČNÍ ŘÁD.

Vzájemné vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Případné spory lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce, nebo spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete ZDE.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
V případě nepřevzetí zásilky, u která nebyla zrušena objednávka nebo byla např. chybně uvedená adresa, bude po jejím vrácení dopravcem následně po objednateli požadována úhrada skutečné ceny dopravy a balné 100 Kč (bez DPH). Upozorňujeme, že součástí objednávky je mimo specifikace zboží i přesná identifikace počítače, z kterého byla odeslána a je možné ho dohledat. 
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
Kupující po převzetí zásilky nejpozději do tří pracovních dnů musí provést kontrolu kompletnosti dodaného objednaného zboží. Po tomto termínu již nelze uplatňovat jakékoliv nesrovnalosti.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podmínky ochrany osobních údajů
Veškeré osobní údaje, které jste nám poskytl/a nebo které jsme o vás získali v rámci návštěvy našich internetových stránek, zpracovává společnost IMPEA s.r.o., Kydlinovská 301/14, 503 01 Hradec Králové 16, IČ: 275 067 46, která je správcem (dále jako „Správce“). Účelem zpracování osobních údajů je především plnění kupní smlouvy, vedení stavu vašeho zákaznického účtu, dodání zboží a plnění zákonných povinností plynoucích z odpovědnosti za vady (případné reklamace). Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu uvedeného v předcházející větě. Máte práva dle §§ 11 a 21 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tj. zejména že máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu nepřesných osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů se můžete na Správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Osobní údaje mohou být případně zpracovány na základě pověření Správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., tzv. zpracovateli, u kterých Správce vždy zajistí adekvátní podmínky ochrany Vašich osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu je pro realizaci uvedeného účelu plnění smlouvy a odpovědnosti za vady nezbytné. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Dále Vás informujeme, že pokud do poznámky v objednávce neuvedete svůj nesouhlas, je Správce oprávněn zpracovat Vaše jméno, příjmení, adresu a e-mailovou adresu za účelem nabízení produktů a služeb Správce (i poštou) a zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky na Váš e-mail ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb..
Při zpracování osobních údajů pro marketingové účely, nabízení výroků a služeb a zasílání obchodních sdělení, máte všechna výše uvedená práva s tím, že souhlas pro uvedené účely je zcela dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat písemně na adrese Správce a pro zasílání obchodních sdělení e-mailem i v rámci každého obchodního sdělení, které Vám od nás e-mailem přijde. Vaše osobní údaje mohou být zpracovány po dobu do odvolání vašeho souhlasu.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky Vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Účel zpracování osobních údajů
1. plnění kupní smlouvy, vedení stavu zákaznického účtu, dodání zboží a plnění zákonných povinností plynoucích z odpovědnosti za vady (případné reklamace). Pro tyto účely jsou údaje zpracovány po nezbytně nutnou dobu k naplnění uvedených účelů.
2. v případě udělení souhlasu (např. uděleného v rámci soutěží, marketingových akcí, apod.) či v případě zpracování jména, příjmení, adresy a e-mailové adresy subjektu údajů a nevyjádření nesouhlasu se zpracováním za účelem: marketingového využití, nabízení výroků a služeb a zasílání obchodních sdělení. V daném případě jsou údaje zpracovány po dobu do odvolání souhlasu, které může být učiněno písemně na adrese Správce či v rámci každého jednotlivého obchodního sdělení zaslaného e-mailem.

Rozsah údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje Správci poskytl, tj. zejména v rozsahu registrace zákazníka na e-cerpadla.cz a jsou zpracovány vždy v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění daného účelu a je-li pro určitý účel zpracování vyžadován souhlas, pak v rozsahu, který je v předmětném souhlasu specifikován. Může se jednat zejména o jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, firmu (je-li nákup realizován na firmu) a dále údaje týkající se uskutečněných nákupů, tj. druh, cena zboží, datum nákupu, údaje o stavu zákaznického účtu.

Informační povinnost
Každý subjekt údajů má práva dle §§ 11 a 21 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tj. zejména právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu nepřesných osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování jeho práv v oblasti ochrany osobních údajů se může na Správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Jsou-li osobní údaje zpracovány pro účely marketingového využití, nabízení výroků a služeb a zasílání obchodních sdělení a je-li k takovému zpracování vyžadován souhlas, pak udělení souhlasu je zcela dobrovolné a tento souhlas může být odvolán dle podmínek uvedených výše. Osobní údaje mohou být případně zpracovány na základě pověření Správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., tzv. zpracovateli, u kterých Správce vždy zajistí adekvátní podmínky ochrany osobních údajů. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.