Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Biologické čištění odpadních vod

 

Princip biologického čištění je založen na odstranění organického znečištění pomocí působení mikroorganizmů, zejména bakterií. Organické znečištění ve splaškové nebo vyčištěné vodě můžeme kontrolovat pomocí chemických rozborů. Mezi nejdůležitější ukazatele znečištění patří ukazatel chemická spotřeba kyslíku CHSKCr (koncentrace veškerého biologického znečištění) a biologická spotřeba kyslíku BSK5 (koncentrace biologicky rozložitelného znečištění). U vyčištěné vody se ještě sleduje koncentrace nerozpuštěných látek NL. Koncentrace jsou udávány v mg/l.

U domovních čistíren (DČOV) lze dosáhnout následující hodnoty sledovaných ukazatelů znečištění ve vyčištěné vodě: CHSK = 100 mg/l, BSK = 30 mg/l, NL = 30 mg/l.Přehled možností čištění odpadních (domovních, splaškových, fekálních) vod

• Domovní čistírna odpadních vod – při trvalé produkci. Při provozu se musí průběžně odebírat vzorky vyčištěné vody a kontrolovat účinnost čištění pomocí chemického rozboru. Při přerušení produkce odpadní vody např. na 6 měsíců se musí celá vypustit, vyčistit a napustit. Proto je v tomto případě výhodnější septik s dočištěním, kde se tato činnost nemusí provádět.
• Septik s druhým stupněm dočištění, což může být:
      o Biofiltr – válcová nádrž o průměru cca 1 m.
      o Zemní pískový filtr – náročný na plochu, její velikost podle počtu obyvatel. jednou za 10 let nutná výměna pískové vrstvy. Za filtrem musí být kontrolní šachta na odběr vzorků vyčištěné vody.
• Žumpa. Vodotěsná většinou podzemní nádrž bez odtoku. Předpokládá se její pravidelné vyvážení na čistírnu odpadních vod, kde dojde k vyčištění odpadních vod.

Přehled možností čištění odpadních vod najdete ZDE

V případě občasného obydlení objektu je v případě instalace ČOV výhodné společné čištění s trvale obydleným domem.
V případě nerovnoměrné produkce odpadní vody je výhodné použití menšího typu ČOV doplněného akumulační nádrží přiměřeného objemu sloužící na její vyrovnání (dopouštění do ČOV při dosažení min. úrovně hladiny).

Základní informace o použití domovních čistíren odpadních vod, žump a septiků
Zařízení na čištění vody jsou vodohospodářská díla, a proto je třeba na jejich instalaci stavebního povolení. K vydání stavebního povolení stavebním úřadem je třeba doložit mimo jiné zpracovanou projektovou dokumentaci v požadovaném rozsahu od autorizovaného projektanta, který také vybere pro Vás nejvýhodnější druh zařízení včetně specifikace typu. Druh zařízení je pro Vás závazný, jeho typ a dodavatele si můžete zvolit sami za podmínky, že Vámi vybraný typ bude mít stejné nebo lepší parametry.

Domovní čistírna odpadních vod, septik – stavební povolení odboru ŽP
Žumpa – stačí schválení stavebního úřadu

V případě doplnění domovní čistírny o akumulační nádrž (žumpu) na vyčištěnou vodu a při jejím následným využitím pouze k zálivce se již podle výkladu výkladové komise k Vodnímu zákonu nejedná o vodní dílo. Protože jsou ale na tento problém různé názory, doporučujeme požádat o vydání stanoviska místně příslušný vodoprávní úřad.


Orientační informace o produkci odpadních vod
Jeden ekvivaletní obyvatel (EO) vyprodukuje 60 g BSK5 a z jeho činnosti vznikne 150 l vody za den. Na osobu a den se předpokládá u bytů a rodinných domů průměrná produkce 150 l splaškové odpadní vody.

 

Objekt Jednotka Vztah
jednotka - počet EO
Rodinný dům 1 osoba 1 osoba = 1 EO
Ubytovny jednoduché 1 postel 1 postel = 1 EO
Ubytovny vybavené (s praním) 1 postel 1 postel = 2 EO
Kempink 1 návštěvník 1 návštěvník = 0,5 EO
Hostinec bez kuchyně 1 místo u stolu 3 místa = 1 EO
Hostinec se studenou kuchyní 1 místo u stolu 2 místa = 1 EO
Hostinec s trojnásobným využitím místa u stolu 1 místo u stolu 1 místo = 1 EO
Hostinec - další trojnásobné využití místa u stolu 1 místo u stolu 1 místo = 1 EO
Zahrádky 1 místo u stolu 10 míst = 1 EO
Divadlo, Kino 1 místo 15 míst = 1 EO
Sportovní zařízení - návštěvníci 1 návštěvník 50 návštěvníků = 1 EO
Sportovní zařízení - sportovci 1 uživatel 5 uživatelů = 1 EO
Školy 1 žák 3 žáci = 1 EO
Školky 1 žák 5 žáků = 1 EO

 

Počet EO v závislosti na druhu objektu

 

 


Možnost uplatnění snížené sazby DPH 
Podmínky
1. Čistící zařízení musí být instalováno u stavby pro sociální bydlení. 
2. Čistící zařízení musí být dodáno na základě uzavřené smlouvy o dílo včetně montáže. Rozsah  montáže může být na klíč, tj. včetně výkopových a stavebních prací, nebo jen připojení čistícího zařízení, tj. napojení přívodního a odtokového potrubí k ČOV, provedení propojení  mezi ČOV a dmychadlem. 

Zdůvodnění
Sníženou sazbu daně z přidané hodnoty (DPH), lze v souladu s ustanovením § 48a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH uplatnit na stavební a montážní práce spojené s výstavbou stavby pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství, změnou dokončené stavby pro sociální bydlení vymezenou stavebním zákonem, včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti s opravou této stavby.

Definice stavby pro sociální bydlení
Rodinným domem pro sociální bydlení se rozumí rodinný dům, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. Celkovou podlahovou plochou rodinného domu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu. Místností se rozumí místně a prostorově uzavřená část stavby, vymezená podlahovou plochou, stropem a pevnými stěnami.

Doklady
Pro uplatnění snížené sazby DPH (10%) od Vás budeme potřebovat kopii stavebního povolení RD nebo Souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby.
V případě, že osazení čistícího zařízení nebude spojeno se stavbou nebo rekonstrukcí RD, budeme potřebovat Vaše čestné prohlášení, že čistící zařízení bude instalováno u stavby pro sociální bydlení (viz výše).

Biologické čistírny využívají zejména dva čistící procesy. První je aerobníprobíhající v přítomnosti kyslíku, druhý je anaerobní probíhající v jeho nepřítomnosti. Každý proces má své výhody a zápory. U domovních čistíren se nejčastěji používá aerobní biologické čištění, jehož princip spočívá v rozkladu organických látek složitými biochemickými procesy za přítomnosti molekulárního kyslíku na vodu a oxid uhličitý. Kyslík musí být přiváděn do aktivační části čistírny, aby mohly probíhat biochemické procesy. Jeho rozpuštění ve vodě zajišťuje aerační zařízení, do kterého je dopravován tl. vzduch z dmychadla.
Na účinnost čistícího postupu domovních čistíren všech výrobců má zásadní vliv charakter znečištění přítomný v odpadní vodě a jeho působení (toxicita) na mikroorganizmy. Čisticí prostředky lze z hlediska toxicity rozdělit na dvě skupiny – na přípravky s obsahem chloru a na ostatní. Zásadní doporučení je jednoznačné – nepoužívat přípravky s obsahem chloru, jako např. SAVO, DOMESTOS, … Přípravky obsahující např. kyselinu fosforečnou (FIXINELA) jsou podstatně méně škodlivé pro mikroorganizmy.
Dále je nutné vyvarovat se:
• Solanky, která koroduje i nerezové díly zařízení.
• Vody z bazénu (obsahuje většinou chlor).
• Používání kuchyňského drtiče odpadu.
• Vylévání kondenzátu z kondenzačního kotle.
• Barvy.
• Ředidla.
• Vývojky a ustalovače.
• Velké množství tuku, např. fritovací olej.
• Fosfátové prací prostředky.
• Aviváže a jiné přípravky s obsahem peroxidu vodíku (H2O2).
• Tekutá mýdla a prací prostředky způsobující změnu hodnoty pH.
• Tenzidy s toxickými účinky na bakterie.
Zvýšení účinnosti čištění přidáváním různých enzymatických přípravků podle našeho názoru nemá zásadní význam, a proto není potřebné. Po jejich aplikaci dojde v některých případech ke snížení produkce kalu.
Životnost zařízení
Dmychadlo - cca 5 až 7 roků, jednou za 2 až 3 roky se provádí výměna membrán (á cca 500 Kč).
Membrána na provzdušňovacím elementu - cca 3 až 7 roků (cca 500 Kč), celý element má životnost 5 až 7 roků a jeho cena je cca 2000 Kč.
Ultra modul – při výměně 1x/rok životnost 15 roků.
ČOV je počítána po statické stránce teoreticky na 25 roků, ale vzhledem k tomu, že není nikdy zatížena na maximum, bude životnost nádrže mnohem vyšší.

Údržba ČOV
• Nátoková komora (první) – čištění 2x/rok (jaro, podzim), odvoz sedimentu FEKA-vozem do BČOV. Další možností je zakompostování kalu ve vytvořeném kompostu na zahradě.
• Aktivační komora (druhá) – bakterie čistící vodu potřebují ke svému životu kyslík, který je obsažen ve vzduchových bublinkách. Nabere se vzorek vody a nechá cca 30 min. usazovat. Pokud se vytvoří rozhraní voda-kal, které je v rozmezí od 1/3 do 2/3 výšky hladiny, je vše v pořádku. Pokud se vrstva s kalem vůbec nevytvoří, čistírna nečistí (např. po zahájení provozu).  Pokud je všude, tak se podle návodu musí nejlépe přes noc provést odkalení.
• Dosazovací prostor (třetí) – v odtékající vyčištěné vodě nesmí být vločky kalu.
• Dmychadlo – vyčištění vzduchového filtru. Pokud se nečistí, může dojít k prasknutí jedné z membrán, což se projeví hlukem. Při opravě se musí vyměnit obě membrány. Pokud se neopraví, tak praskne i druhá a následně i kryt, což může způsobit potřebu výměny celého dmychadla. Doporučené umístění – suché bezprašné prostředí ve vzdálenosti do 7 m od ČOV.
Dmychadlo se obvykle nechává běžet stále, je však možný i přerušovaný provoz s tím, že vzhledem k jednoduchosti se dají na zásuvku např. spínací hodiny. Celková délka provzdušňování musí odpovídat zatížení ČOV, přičemž maximální doba jednoho přerušení provzdušňování by neměla překročit 30 min. (nebezpečí vzniku technologických problémů). Je tedy možno přerušovat provzdušňování bez omezení četnosti, ale jen na krátkou dobu. Případná úspora energie je ale vykompenzována snížením životnosti dmychadla (opakované nabíhání) a aeračních elementů.
Z hlediska průběhu čištění je výhodou přerušovaného provzdušňování odstranění dusíku, naopak výhodou nepřerušovaného provzdušňování je omezení možnosti nárůstu vláknitých bakterií z důvodu regenerace kalu v noci.
Z výše uvedených důvodů doporučujeme provozovat DČOV s nepřerušovaným provzdušňováním.
Připojení dmychadla je jednoduché. Protože je na napětí 230 V, zapojí se vložením zástrčky do běžné zásuvky. V případě umístění čistírny v malé vzdálenosti od domu (např. 5 m) se dmychadlo umístí do domu a do čistírny se stlačený vzduch přivede hadicí. V případě umístění dmychadla u čistírny doporučujeme zřízení samostatné elektrické přípojky.
Hlučnost dmychadla se podle dodavatele pohybuje v rozmezí 36 až 39 dB.
Náběh čistírny lze zkrátit dodáním kalu z jiné biologické čistírny. Jeho průměrná doba je 14 až 20 dnů, u nitrifikace a denitrifikace je delší.
Po zprovoznění DČOV dochází po určitou dobu k tvorbě pěny. Jedná se o normální stav způsobený nedostatkem mikroorganizmů. Po naběhnutí zařízení je tvorba pěny minimální, a pokud se vyskytne, tak z důvodu vysoké koncentrace tenzidů (mycích prostředků) v odpadní vodě.
Zápach
Potrubní rozvod musí být odvětrán podle normy nad střechu, obecně co nejvýš. Zápach z ČOV lze odstranit kontrolou její činnosti 1x/3 týdny o následujícím rozsahu:
• Funkčnost dmychadla.
• Tvorba bublinek v aktivační části.
• Vizuální kontrola čirosti odtékající vyčištěné vody.
Využití vyčištěné vody
• Vodoteč (řeka, potok) – stanovisko správce vodního toku (příslušného povodí).
• Zasakování na vlastním pozemku – musí být zpracován hydrologický průzkum (jíl – špatná situace).
• Sběrná nádrž – léto zálivka (pouze kořenová), v zimě vyvážení.
Kvalita vyčištěné vody
U standardní čistírny lze vyčištěnou vodu použít pouze ke kořenové zálivce. V případě požadavku jejího využití jako užitkové vody (WC, mytí auta, …) a zálivky bez omezení je třeba použít čistírnu osazenou membránovým modulem. Jsou osazeny bezpečnostním přepadem, který se zaúsťuje do akumulační nádrže.

Pískové filtry
Celoplastový zemní pískový filtr slouží jako druhý stupeň čištění splaškových vod produkovaných z domácností ke zvýšení účinnosti domovní čistírny odpadních vod nebo biologického septiku.
Filtr kombinuje proces filtrace s procesem biologického čištění pomocí přisedlé biomasy. Pracuje spolehlivě i při přerušovaném nátoku.
Nevýhodou septiku s filtrem je potřeba dostatečného spádu v místě stavby, proto je třeba vždy prověřit výškový rozdíl mezi nátokem do septiku a odtokem ze zemního filtru. Na výtoku musí být instalována kontrolní šachta.
Provoz a údržba pískového filtru
Výměna náplně se provádí, když poklesne průtočná rychlost vlivem velkého množství nečistot na náplni. Periodická výměna se provede cca 1 x za 10 let (doba je odvislá od kvality přitékajících vod, tj. čím méně mechanických a organických nečistot, tím delší doba pro výměnu).
Ú
činnost čištění septik + zemní pískový filtr
Záleží na kvalitě návrhu zemního filtru, jeho plocha musí odpovídat počtu obyvatel. V těch nejlepších případech se dá na komunálních vodách počítat s BSK i pod 10 mg/l, CHSK kolem 50 mg/l, NL do 5 mg/l - horší to už bude s amoniakem a fosforem (tam jsou možnosti zemních filtrů omezené a záleží na přítoku - tj. amoniak obvykle asi např. kolem 20 mg/l, ale i víc, fosfor např. kolem 3 mg/l.). Problém je někdy v tom, že zemní filtr je poddimenzován (doporučuje se plocha tak 4 m2/os.).


Biologický filtr 
Biologický filtr slouží jako další stupeň čištění splaškových odpadních vod z málo zatížených zdrojů jako například rodinných domů, rekreačních zařízení, malých penzionů apod. BIO filtr se standardně osazuje za domovní čistírnu odpadních vod nebo za septik.
Přítokovým potrubím natéká voda do plastové nádrže, kde protéká přes filtrační náplň (pěna ve formě kostek), která je nepřetržitě zaplavena předčištěnou vodou a poté je odvedena pomocí sběrného potrubí do odtoku. Filtrační vrstva je uložena 
ve střední části nádrže a je postupně obalována vrstvou biomasy, která přispívá k procesu čištění. S přibývající dobou filtrace narůstá množství biomasy, které je nutné z filtru odčerpat zpět do domovní čistírny odpadních vod nebo do septiku.
Na filtr se mohou přivádět pouze odpadní splaškové vody z domácnosti (kuchyň, sociální zařízení - WC, koupelna). Do septiku se nezaúsťují vody dešťové, podzemní, drenážní. Biologické zemní filtry jsou určeny pro umístění mimo komunikace.
Instalace
Filtr se osazuje do výkopu na betonovou podkladní desku nebo na zpevněnou základovou spáru přímo za DČOV nebo septik. Dále je tento filtr propojen s výpustním objektem. Tento filtr není nutné obetonovat. 
Po samotném osazení a propojení je možné okamžitě spustit provoz filtru. Součástí filtru je i plastové nepochůzné víko.
Údržba
Při správném provozování je třeba cca 1x za 2 týdny až 3 měsíce provést mechanické pročištění filtrační náplně pomocí stlačovacího pístu umístěného v nádrži filtru. Použitím pístu dojde k uvolnění usazených částeček biomasy, které se pomocí čerpadla odčerpají zpět do DČOV (aktivační části) nebo do septiku.
Výhody
- minimální nároky na prostor
- náhrada za pískový filtr
- snadná a rychlá instalace
- minimální náklady na provoz
- jednoduchá konstrukce
- jednoduchá obsluha
- jednoduchá údržba
- možnost trvalého nebo přerušovaného provozu


Doporučení pro výběr
Před výběrem domovní čistírny odpadních vod nebo septiku musíte znát minimálně následující informace:
- Požadovanou účinnost čištění s ohledem na další využití vyčištěné vody (v případě vypouštění do vodoteče splnění požadavků vodoprávního úřadu na nepřekročení stanovených max. hodnot koncentrací sledovaných ukazatelů znečištění, nejčastěji ukazatele CHSKCr, BSK5 a NL).
- Výkon zařízení, který musí odpovídat látkovému zatížení vyjádřenému hodnotou EO (ekvivalentní obyvatel) nebo průměrnému průtoku v m
3/hod.
- Zda se v místě instalace vyskytuje podzemní voda.
- Zda mimo pochůznosti krytu je v souvislosti s umístěním zařízení současně požadována i pojízdnost.
Všechny tyto informace je třeba uvést ve Vaší poptávce, pokud chcete s výběrem pomoci.

Od roku 2010 je v naší provozovně v Kostelci nad Orlicí zřízeno prodejní středisko firmy ASIO, spol. s r. o. Brno, které zajišťuje prodej všech vodohospodářských produktů z její nabídky. Jedná se zejména o domovní čistírny odpadní vody, plastové nádrže, septiky, jímky, vodoměrné šachty armaturní, čerpací šachty, systémy zachycení a využití dešťových vod a systémy akumulace a zásak vod.
V případě zájmu je možno navštívit náš prodejní sklad na adrese IMPEA s.r.o., Fügnerova 1126, 517 41 Kostelec n. Orl., kde je nejprodávanější zařízení skladem, nebo nás kontaktovat:
Telefon: 494 321 013, E-mail: 
info@impea.cz.