Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Reklamační řád

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího, Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.
Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době.
Prodávající je společnost IMPEA s.r.o. se sídlem Kydlinovská 301/14, 503 01 Hradec Králové 16, IČ: 27506746, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 23074, provozující internetový obchod e-cerpadla.cz.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Kupujícím je Spotřebitel, nebo Podnikatel.

Odstoupení od smlouvy Spotřebitelem není předmětem reklamačního řádu a je řešeno v VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH.

Kontrola zboží při převzetí

Kupující při osobním převzetí v prodejním skladu od Prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu. Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.
Veškeré nesrovnalosti je třeba při osobním převzetí Prodávajícímu nahlásit hned na místě. V případě převzetí od přepravce se musí vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo lze převzetí zásilky odmítnout. Doporučujeme také pořídit fotodokumentaci poškození a obalu.

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době záruky. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců při převzetí zboží do 6. 1. 2023 nebo od 6. 1. 2023 do dvanácti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Uplatnění reklamace

Prodávající doporučuje pro rychlejší vyřízení uplatnit reklamaci v záruční opravně, pokud je uvedena v přiložené dokumentaci u zboží, nebo na stránce ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ OPRAVNY, nebo na webové stránce výrobce, nebo její adresu sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího, a to zejména v případě, kdy uvedený podnikatel (záruční opravna) má místo podnikání bližší Kupujícímu než Prodávající.
Kupující může také reklamaci uplatnit v provozovně Prodávajícího - v prodejním skladu v Kostelci nad Orlicí a to osobně nebo zasláním reklamovaného zboží.
V provozovně je po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.

Vždy před případným odesláním jakékoliv zásilky na adresu provozovny Prodávajícího (prodejní sklad, adresa je uvedena např. na faktuře, nebo na stránce KONTAKT) je třeba se předem domluvit na dalším postupu.
Vždy před odesláním zásilky na adresu prodejního skladu je třeba nás o tom informovat nejlépe E-mailem. V opačném případě zásilka nebude přijata a bude vrácena přepravci.

Jako doklad o záruce vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží Kupujícímu doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky.
Podmínkou řádné reklamace je předložení správně, úplně a čitelně vyplněného a Prodávajícím potvrzeného daňového dokladu a záručního listu (pokud byl u zboží přiložen). K reklamovanému zboží se vždy musí přiložit písemný popis závady, požadovaný způsob vyřízení reklamace, adresa, telefonní číslo a E-mail. Pokud je k reklamovanému zboží přiloženo také jeho příslušenství, je třeba uvést jeho upřesnění (popis, počet kusů).
V případě reklamace čerpadla v něm nesmí být zbytky čerpané kapaliny.

Společnost IMPEA s. r. o. Hradec Králové (Prodávající) opravy neprovádí, pouze je zprostředkovává u záručních opraven, případně zajišťuje s nimi komunikaci, dopravu atd.
V případě odeslání zásilky na adresu sídla firmy (Hradec Králové) nebude zásilka převzata.
Pokud jste se zbožím obdrželi nevyplněný záruční list a neposlali jste si ho následně potvrdit, zašlete nám ho s číslem daňového dokladu (faktury) poštou na adresu prodejního skladu a my Vám ho potvrzený odešleme obratem zpět.

Vyřízení reklamace

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že Kupující k vyřízení reklamace poskytl Prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil Prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek (Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace). Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím.

Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl Kupující o vyřízení informován.
O vyřízení reklamace Prodávající upozorní o ukončení reklamace Kupujícího buď telefonicky, nebo E-mailem. Pokud bylo reklamované zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno zpět na adresu Kupujícího.
Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zboží o dobu trvání reklamace.
Pokud si Kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 2 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si Prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že nárok na uplatnění záruky zaniká zejména v případě:

  • Neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu.
  • Neodborného zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

V případě zamítnutí reklamace a v případě, že Kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku záruční opravny.
Pokud bude Podnikateli reklamace zamítnuta, bere na vědomí, že mu budou přefakturovány náklady záruční opravny za diagnostiku vady a dopravu dle jejího ceníku.
Náklady spojené s dopravou zboží do servisu Vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

  • Předem s námi dohodnete, že zboží dopravíte do nejbližšího autorizovaného servisu na vlastní náklady, a jakým způsobem.
  • Zašlete nám normální poštou Vámi podepsanou žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží, uvedete v ní číslo faktury, přiložíte kopii reklamačního protokolu, doložíte výši nákladů (kopie účtenky za poštovné, přepravní list apod.) a uvedete číslo účtu, kam má být úhrada zaslána.

V případě, že od nás nebudete mít souhlas s konkrétním způsobem dopravy reklamovaného zboží, budou Vám uhrazeny nejmenší nutné náklady, které odpovídají ceně dopravy zboží v našem e-shopu službou GLS.
V případě, že záruční opravna sdělí, že zboží je neopravitelné, bude spotřebiteli vrácena kupní cena zboží.

Zodpovědná osoba za reklamace:
Ing. Ladislav Pachta, E-mail: pachta@e-cerpadla.cz 
Tel.: 603 438 923

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014.