Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Nákupní rádce

Podle účinnosti čištění domovní čistírny lze vyčištěnou vodu využít:
- Vypouštění do povrchové vody na ohlášení, do podzemní vody na základě povolení vodoprávního úřadu (AS-VARIOcomp 5 K). Není vhodný rozstřik v místech, kde se pohybují lidé.
- Vypouštění do povrchové a podzemní vody na ohlášení, zásak, zalévání ke kořenům. Není vhodný rozstřik v místech, kde se pohybují lidé.
- Užitková voda např. na mytí auta, zálivku, WC, ... (AS-VARIOcomp 5 K ULTRA).

Před výběrem domovní (domácí) čistírny odpadních vod musíte znát minimálně následující informace:
- Požadovanou účinnost čištění domovní (domácí) čistírny odpadních vod (BČOV) s ohledem na další využití vyčištěné vody (v případě vypouštění do vodoteče splnění požadavků vodoprávního úřadu na nepřekročení stanovených max. hodnot "m" a "p" koncentrací sledovaných ukazatelů znečištění, nejčastěji CHSKCr, BSK5 a NL).
- Výkon domovní (domácí) čistírny odpadních vod (BČOV), který musí odpovídat látkovému zatížení vyjádřenému hodnotou EO (ekvivalentní obyvatel) nebo průměrnému průtoku v m3/hod.
- Zda se v místě instalace vyskytuje podzemní voda nad úrovní základové desky pro domovní čistírnu odpadních vod.
- Zda mimo pochůznosti krytu domácí čistírny odpadních vod (BČOV) je v souvislosti s umístěním zařízení (např. před garáží) současně požadována i pojízdnost.
V níže uvedeném přehledu domovních čistíren odpadních vod jsou u každého typu tyto informace uvedeny. Všechny tyto informace je třeba uvést ve Vaší poptávce, pokud chcete s výběrem domácí čistírny odpadních vod (BČOV) pomoci. Pomocí těchto kritérií si také sami můžete vybrat vhodný typ po načtení šablony "Domovní čistírny odp. vod" v naší nabídce HLEDÁNÍ DLE PARAMETRŮ.
Všechny nabízené domovní čistírny odpadních vod splňují hygienické a vodohospodářské požadavky. V případě požadavku na jiné provedení domovních čistíren odpadních vod zašlete prosím poptávku na adresu dotaz@e-cerpadla.cz.
Instalace domovní čistírny odpadních vod se provádí do výkopu na podkladní betonovou desku o tloušťce cca 10 cm s KARI sítí. Pokud je nádrž samonosná, nemusí se obetonovávat, stačí pouze její zasypání.
Seznamte se s důležitými informacemi o provozu domovních čistíren odpadní vody (BČOV) na stránce BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD.

Orientační stanovení produkce odpadních vod
Na osobu a den se předpokládá u bytů a rodinných domů průměrná produkce 150 l splaškové odpadní vody. Přesná hodnota látkového zatížení (EO) a průměrného průtoku by měla být uvedena ve zpracované projektové dokumentaci pro instalaci (BČOV) domácích čistíren odpadních vod.

Od roku 2010 je v naší provozovně v Kostelci nad Orlicí zřízeno prodejní středisko firmy ASIO, spol. s r. o. Brno, které zajišťuje prodej všech vodohospodářských produktů z její nabídky. Jedná se zejména o domovní čistírny odpadní vody, plastové nádrže, septiky, jímky, vodoměrné šachty armaturní, čerpací šachty, systémy zachycení a využití dešťových vod a systémy akumulace a zásak vod.
V případě zájmu je možno navštívit náš prodejní sklad na adrese IMPEA s.r.o., Fügnerova 1126, 517 41 Kostelec n. Orl., kde je nejprodávanější zařízení skladem, nebo nás kontaktovat:
Telefon: 494 321 013, E-mail: info@impea.cz.

Důležité upozornění. Při objednání níže uvedeného zboží není cena dopravy uvedená v objednávce správná. Její výši si můžete zjistit na stránce Doprava - DČOV.

Klikněte zde pro více informací

Čistírna odpadních vod ČOV ASIO AS-MONOcomp 8

Domovní biologická čistírna typu SBR pro 5 až 9 osob, plastové provedení, pochůzná.

3835
Doprava:
viz. stránka DOPRAVA DČOV

Kalkulace bude probíhat na základě hmotnosti a vzdálenosti
Popis produktu
Parametry

Popis produktu

Použití:

 • Domovní čistírna odpadních vod ASIO AS-MONOcomp 8 je určena k čištění splaškových vod.
 • Pro 5 až 9 osob.

Technické parametry
Podrobné technické informace získáte kliknutím na odkaz na PROSPEKT, na NÁVOD a na stránky výrobce firmy ASIO.
Domovní čistírna se dodává v následujících provedeních:

 • Standardní verze bez zařízení pro srážení fosforu a zařízení pro hygienizaci odtékající vody.
 • P - Standardní verze doplněná o zařízení pro srážení fosforu, ale bez zařízení pro hygienizaci odtékající vody.
 • H - Standardní verze čistírny doplněná o zařízení pro hygienizaci odtékající vody (UV lampa), ale bez zařízení pro srážení fosforu.
 • HP - Standardní verze čistírny doplněná o zařízení pro srážení fosforu a zařízení pro hygienizaci odtékající vody.

ČOV typu SBR s procesem čištění, resp. chodem dmychadla řízeným elektrickou mikroprocesorovou řídící jednotkou. Jedná se o certifikovaný výrobek s jednoduchou instalací, snadnou obsluhou a se skutečným řešením kalové problematiky – ČOV s likvidací přebytečného kalu pomocí integrovaného odvodňovacího zařízení, které zajišťuje odtah přebytečného kalu do odděleného kalového prostoru a jeho stabilizaci pro možnost následné kompostace (4-16 EO).

Tato varianta pro 4-50 EO splňuje požadavky na třídu DČOV - II. dle NV 401/2015 Sb. a kategorii - PZV dle NV 57/2016 Sb.

Odpadní voda natéká přes nátokový koš do nátokové části SBR reaktoru ČOV, kde dojde k uklidnění nátoku a částečné separaci mechanických nečistot. Odpadní voda v SBR reaktoru podléhá procesu čištění, kdy je využíváno řízeného čistícího cyklu probíhajícího v průběhu dne a střídají se zde fáze aerace, sedimentace, proplachu, odtoku a odkalení. Během aerační fáze dochází k plnění nádrže a současně k aerobním čistícím procesům. Plovoucí mikroorganismy shluklé do vloček odstraňují aerobní degradací organické znečištění a konverzují ho do biomasy. Sedimentace vloček je zabezpečena tak, že se vytvoří rozhraní mezi aktivovaným kalem a vyčištěnou vodou. Proplach brání nežádoucímu odtahu nerozpuštěných látek do odtoku. Vyčištěná voda je pak odtažena do odtokového žlabu. Přebytečný kal vznikající v ČOV je nakonec odčerpán do odvodňovacího zařízení pro stabilizaci a následnou likvidaci kalu.

Instalace čistírny je jednoduchá – nádrž se osadí do výkopu na podkladní betonovou desku, napojí na kanalizaci a propojí hadicemi uloženými v chráničce s řídící jednotkou (a dmychadlem), která se připojí na el. energii – 230 V.

Domovní ČOV AS-MONOcomp 8 je dimenzována pro jmenovitý průtok 1,2 m3/den, látkové zatížení 0,48 kg BSK5/den (tj. 5 - 9 osob).
Kompletní technologie SBR je osazena ve válcové samonosné nádrži z PP o průměru 1700 mm a výšce 1520 mm s válcovým vstupním komínkem prům. 950 x 500 mm s pochůzným poklopem. Celková výška 2020 mm. Vtok i odtok je upraven na připojení na PVC DN 150 mm. Výška vtoku Vv = 1300 mm, výška odtoku Vo = 1220 mm od základové desky. Součástí dodávky je řídící jednotka a dmychadlo s instalovaným příkonem 100 W. Umístění dmychadla s řídící jednotkou mimo nádrž ČOV je možné max. do vzdálenosti 12 m.

Dodávka domovní čistírny obsahuje:

 • Veškeré provozní komponenty včetně řídící jednotky a dmychadla pro osazení do budovy.
 • Pochůzný poklop a standardní vstupní komínek (výšky 500 mm).
 • 1 ks ekologicky rozložitelný pytel do odvodňovacího zařízení.

Součástí dodávky domovní čistírny není:

 • Stavební a výkopové práce (nenabízíme).
 • Propojení ČOV s řídicí jednotkou (vedení vzduchových hadic v chráničce) vč. materiálu.
 • Dopravu ČOV na místo stavby (viz stránka DOPRAVA ČOV).
 • Uvedení ČOV do provozu (možno doobjednat).
 • Externí kalová nádrž (volitelné zařízení).
 • Externí skříň nebo samostatně stojící pilíř pro venkovní osazení dmychadla a ŘJ (možno doobjednat).

Výhody AS-MONOcomp 4:

 • Spolehlivá prověřená konstrukce nádrže s několika variantami.
 • ČOV pro povolení na ohlášení do vod podzemních i povrchových.
 • Jednoduchá technologie s ověřenou vysokou spolehlivostí a účinností.
 • Vyřešená problematika kalu nízkonákladovou likvidací.
 • Varianty se srážením fosforu a/nebo hygienizací odtoku.
 • Možnost využití vyčištěné vody na závlahu.
 • Možnost dálkového dohledu nad ČOV.
 • V ceně vstupní komínek, pochůzný poklop, dmychadlo i řídící jednotka.
 • Výhodná cena pro ČOV typu PZV na ohlášení.
 • Nízké provozní náklady.
 • Zákaznická podpora a servis po celé ČR.

Důležité upozornění
V případě požadavku vyššího vstupního komínku nebo jiného než pochůzného zatížení je třeba upravit typ nádrže (PB) nebo nádrž staticky zajistit.
Konstrukce nádrže není vhodná pro osazení do míst s výskytem hladiny podzemní vody je třeba upravit typ nádrže (PB-SV) nebo nádrž staticky zajistit.
Kanalizační potrubí je nutné odvětrat dle "Projekčních a instalačních podkladů" – v souladu s ČSN EN 12056.
S ohledem na správný chod Vaší ČOV doporučujeme používat šetrné (ekologické) prací, mycí a čisticí prostředky bez obsahu chlóru.

Záruka:
24 měsíců na technologickou část, 5 let na nádrž. Na spotřební materiál (membrána u dmychadla) je záruka dle výrobce (12 měsíců).

Sníženou sazbu DPH 12 % lze uplatnit v případě dodržení zákonných podmínek (ČOV je příslušenstvím rodinného domu pro sociální bydlení, jehož celková podlahová plocha nepřesahuje 350 m² a toto je doloženo stavebním povolením) a objednávky včetně montáže, která se účtuje. V ostatních případech je sazba DPH 21 %.


Parametry

Počet EO min.: 5
Počet EO max.: 9
Průměrný průtok: 1.20 m3/hod.
Materiálové provedení: polyproplylen
Připojovací rozměr - přítok: DN150
Připojovací rozměr - odtok: DN150
Dmychadlo: Ano
Hmotnost: 230 kg
Příkon max.: 100 W
Záruka - technologie DČOV: 24 měsíce
Záruka - nádrž: 60 měsíce
Dotaz na zboží

Dotaz na zboží "Čistírna odpadních vod ČOV ASIO AS-MONOcomp 8"