Jak se vyhnout kritickým chybám při výběru čerpadla a domácí vodárny

Jak je možno snížit výkon čerpadla ?

Pro zajištění přiměřeného chlazení a mazání čerpadla je třeba vždy dodržovat požadovaný dostatečný průtok. Nepřiměřené chlazení a mazání mají za následek přehřívání, opotřebení ložisek, tření mezi styčnými plochami, netěsnost ucpávky, což nakonec způsobí předčasný defekt čerpadla.
Průtok čerpadlem lze snížit přivřením armatury (kohout, šoupě) instalované na výtlačném potrubí - nikdy ne na sacím! Je třeba dbát na to, aby nastavená hodnota průtoku byla v rozmezí daném jeho charakteristikou. Řádně dimenzovaný obtok zároveň naplňuje podmínku požadovaného minimálního průtoku. Současně musí být splněna i podmínka nepřekročení maximálně přípustného průtoku čerpadlem.
Další možností je instalace zpětného potrubí na výtlačné potrubí čerpadla např. pomocí tzv. "T" kusu, které se zaústí do nádrže, z které je voda čerpána (ne do sacího potrubí). Průtok čerpané a "vratné" kapaliny se nastaví vhodnou armaturou. Obtokové potrubí by se mělo použít v případě, pokud neexistuje žádná možnost, aby čerpadlo bylo provozováno pod úroveň svého minimálního požadovaného průtoku. Kapalina z obtokového potrubí má mít možnost ochladit se ještě před opětovným vstupem do čerpadla, aby se tak zabránilo jeho přehřívání. Z tohoto důvodu se obtokové potrubí nikdy nesmí zapojovat přímo na vstup čerpadla.
Další možností je použití frekvenčního měniče otáček elektromotoru, který zvyšuje nebo snižuje otáčky podle požadovaného výkonu.